ปิดเมนู
หน้าแรก

เครื่องมือเกษตรหมายถึงอะไร?

เปิดอ่าน 12,255 views

เครื่องมือเกษตรหมายถึงอะไร?

 

เกษตร น่ารู้ thaigoodview.com

 

เครื่องมือการเกษตร หมายถึง เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงในการทำการเกษตร ให้เกษตรใช้กำลังน้อยลง และใช้เวลาในการทำการเกษตรน้อยลง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว

ในขั้นตอนการในการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก เราใช้เสียมในการขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ หรือกรณีเตรียมดินทำแปลงปลูกผัก เราใช้จอบในการยกแปลง (สร้างแปลง) และเกลี่ยหรือผึ่งหน้าดินก่อนที่จะเริ่มหว่านเมล็ด

ส้อมพรวนดิน

ส้อมพรวน

ขั้นตอนหลังจากการหว่านเมล็ดหรือลงต้นไม้แล้ว เราจะใช้พลั่วในการผสมปุ๋ยชีวะภาพให้เข้ากันเพื่อนำมาโรยหน้าแปลงปลูกผักหรือโรยบริเวณโคนต้นไม้เพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้หรือผัก ใช้ส้อมพรวน พรวนดินให้ร่วนซุยเพื่อให้รากต้นไม้สามารถชอนไชรับสารอาหารได้ง่ายขึ้นและเป็นการทำงายวัชพืชต้นเล็กต้นน้อยไปในตัวด้วย ระหว่างนี้ก็ต้องรดน้ำไปด้วย ซึ่งเราจะใช้บัวรดน้ำกรณีที่ลำต้นของต้นไม้ยังไม่แข็งแรงหรือหากเป็นผักก็ควรรดน้ำด้วยบัวรดน้ำ เพราะจะไม่ทำให้ลำต้นของต้นไม้หรือผักเสียหายหรือช้ำเกินไปและที่สำคัญการรดน้ำด้วยบัวรดน้ำจะช่วยให้รดน้ำได้ทั่วถึงทุกต้น

เรื่องเกษตร น่ารู้ thaigoodview.com

เมื่อต้นไม้โตได้ที่แล้ว ก็ต้องมีการตัดกิ่งแต่งทรงของต้นไม้ไม่ให้ยื่นรุกล้ำไปยังบ้านอื่นหรือรบกวนการใช้ชีวิตของคนในบ้าน ในขั้นตอนนี้เราต้องใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้หรืออาจจะใช้เลื่อยตัดกิ่งไม้ ซึ่งการใช้งานนั้นมีความต่างกันเล็กน้อย โดยที่กรรไกรตัดกิ่งจะใช้สำหรับตัดกิ่งไม้แห้งหรือกิ่งไม้เล็กๆที่ไม่มีความแข็งแรงนัก ส่วนเลื่อยตัดกิ่งไม้จะใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดและความแข็งแรงที่ไม่สามารถใช้กรรไกรตัดกิ่งได้

กรรไกรตัดกิ่งไม้

กรรไกรตัดกิ่งไม้

ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการเกษตร

1.  ความหมายของการเกษตร

การเกษตร หรือการเกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึงการเพราะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง ผู้ที่ทำการเกษตรนั้นเรียกว่า เกษตรกร ส่วนคำว่า กสิกร นั้นหมายถึงผู้ที่ทำการกสิกรรม คือผู้ที่ปลูกพืชเพียงอย่างเดียว เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวนการเกษตรจึงเป็นการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และทุน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งเรานิยมเรียกว่าผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรยังหมายถึง วิธีการยังชีพอย่างหนึ่งของมนุษย์ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การเกษตรเป็นการทำงานเพื่อควบคุมธรรมชาติในอันที่จะผลิตพืชและสัตว์ให้ได้ตามความต้องการของมนุษย์ โดยอาศัยการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์เป็นพื้นฐาน มีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมดำเนินการอย่างมีระบบแบบแผน มีการวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า คิดคำนวณรายได้-รายจ่ายในการดำเนินการทั้งหมดในการเกษตร พืช หมายถึง พืชสวน พืชไร่ ป่าไม้ สัตว์ หมายถึง สัตว์บก สัตว์น้ำ ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ดังนั้น การเกษตรจึงมีขอบเขตครอบคลุมการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการประมงนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสร้างเสริมบรรยากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้ตื่นตัวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพราะทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างมหาศาล และขาดการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ฝนแล้ง และไฟไหม้ป่าทุกปี

 

ในปี 2556 การเพาะปลูกพืชที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่

          กลุ่มพืชไร่

                   1.  ข้าว

                   2.  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

                   3.  ถั่วเหลือง

         

กลุ่มพืชพลังงานทดแทน

                   4.  มันสำปะหลัง

                   5.  อ้อยโรงงาน

                   6.  ปาล์มน้ำมัน

 

         

กลุ่มพืชสวน

                   7.  ยางพารา

                   8.  กาแฟ

                   9.  สับปะรด

                   10.  ลำไย

                   11.  ทุเรียน

                   12.  มังคุด

                   13.  มันฝรั่ง

                   14.  กล้วยไม้

 

การปศุสัตว์และประมงที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่

          กลุ่มปศุสัตว์และประมง

                   15.  ไก่เนื้อ

                   16.  ไข่ไก่

                   17.  สุกร

                   18.  โคเนื้อ

                   19.  โคนม

                   20.  กุ้ง

                   21.  ปลาป่น

2. ความสำคัญของการเกษตร

         

การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ โดยมนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค โดยมนุษย์รู้จักเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตร นำไปประกอบอาหารรับประทาน สร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย นำส่วนต่าง ๆ ของพืชเส้นใยไปผลิตสิ่งทอหรือใช้หนังสัตว์ทำเครื่องนุ่งห่ม ปลูกป่าเพื่อนำไม้ไปเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง สร้างที่พักอาศัย อาคารสถานที่ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่าง ๆ และปลูกพืชสมุนไพร เพื่อนำไปใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้นการเกษตรยังมีความสำคัญทางด้านอ

 

3.  ประโยชน์ของการเกษตร

          

ประโยชน์ของการเกษตรที่สำคัญ มีดังนี้

 

  1. เป็นอาชีพเสริมอาชีพหลัก คือการทำการเกษตรเป็นอาชีพที่เสริมอาชีพอื่นที่ทำเป็นงานหลักอยู่แล้ว เช่น เลี้ยงสุกร 5 – 10 ตัว ในขณะรับราชการครู
  2. เป็นอาชีพธุรกิจและบริการทางการเกษตร เช่นจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ รับจัดสวนหย่อม จำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรจำหน่ายผลผลิตเกษตร
  3. เป็นอาชีพหลัก ได้แก่การทำการเกษตรเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว เช่นปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงกุ้ง ฯลฯ

นอกจากนี้การเกษตรกรรมยังมีบทบาทที่สำคัญ ต่อประเทศในหลายๆ ด้าน ได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครองและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

4.  ประโยชน์ของการเกษตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน

 

  1. ช่วยเพิ่มพูนความรอบรู้ทางการศึกษาด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เป็นพื้นฐานที่จะประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
  2. ช่วยให้นักรเยนได้เห็นแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
  3. ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร ซึ่งจะได้รับผลผลิตทางการเกษตรตามมา สามารถนำผลผลิตไปใช้บริโภคหรือจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียนได้
  4. ช่วยให้เกิดแนวคิด การดัดแปลง แก้ไข และการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การใช้พืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์ เป็นต้น

 

รับสอน รับพัฒนาสูตรน้ำยาคาร์แคร์ แกะสูตรและรับผลิตน้ำยาคาร์แคร์คุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

1.สูตรการผลิตแชมพูโฟมล้างรถยนต์ผสมสารเคลือบเงา ( Car Wash Shampoo Foam)

ประโยชน์และคุณสมบัติ:

แชมพูโฟมล้างรถยนต์ผสมสารเคลือบเงา เป็นแชมพูโฟมล้างรถผสมซิลิโคน สูตรเข้มข้น ที่ให้ฟองมากใช้ล้างรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ สามารถขจัดคราบสกปรกบนพื้นผิวรถได้ดีเยี่ยมและช่วยรักษาสีรถให้ดูใหม่ สดใสเงางามอยู่เสมอ สามารถใช้ได้กับรถทุกประเภท

สุดยอดผลิตภัณฑ์แชมพูโฟมล้างรถและเคลือบสีรถได้ในขั้นตอนเดียว ดัวยกลิ่นหอมละมุนและฟองแชมพูที่นวลนุ่ม จะทำให้คุณหลงใหลและเพลิดเพลินไปกับการล้างรถของคุณ ประดุจได้ใช้ครีมอาบน้ำสุดโปรด ทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นได้สะอาด พร้อมให้สีรถดูสดใส ไม่ทิ้งคราบน้ำ ให้ความเงาสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้

เจือจาง แชมพูโฟม 1 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วน ใช้ฟองน้ำหรือผ้าเนื้อนุ่มเช็ดถูพื้นผิวรถยนต์ ล้างด้วยน้ำสะอาด และปล่อยให้แห้งโดยไม่ต้องเช็ดหรือใช้ผ้าชามัวส์เช็ด

2. สูตรน้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ สูตรซิลิโคน 100% (Tire Black Shine)

ประโยชน์และคุณสมบัติ:

น้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ สูตรเข้มข้น ช่วยเคลือบเงายางบำรุงรักษารถยนต์ เช่น คิ้วยางรถ ยางกันชน ยางขอบกระจก เป็นต้น ให้เงางาม และยืดอายุเนื้อยางรถยนต์ให้มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ดูแลยางรถยนต์ เทคโนโลยีดูแลยางรถยนต์ล่าสุดของโลก ผสานคุณค่าจากสารกลุ่มซิลิโคนธรรมชาติที่ช่วยทำให้ยางที่เก่าและแข็งกระด้าง กลับมาดำเงางามเหมือนใหม่ พร้อมปกป้องหน้ายางจากแสงยูวี ด้วยสารป้องกันแสงแดดและป้องกันน้ำและคราบสกปรกไม่ให้ฝังแน่นในเนื้อยาง ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้น                              

วิธีใช้: 

ให้ทำความสะอาดและรอให้ยางรถยนต์แห้ง เทผลิตภัณฑ์ ลงในผ้าหรือฟองน้ำที่เตรียมมา เช็ดทำความสะอาดอย่างทั่วถึง แล้วรอเวลาอย่างน้อย 15 นาที

3. สูตรน้ำยาเคลือบเบาะและภายในรถยนต์ (Interior Leather & Vinyl Polish)

ประโยชน์และคุณสมบัติ:

น้ำยาเคลือบเงาภายในคอนโซล เบาะหนัง ไวนิลหรือพลาสติก ช่วยป้องกันฝุ่นเกาะและบำรุงรักษาพื้นผิววัสดุให้ดูใหม่สดใสเป็นเงางาม ใช้ได้ทั้งหนังแท้ หนังเทียม ไวนิล ไฟเบอร์ แผงประตู คิ้วยาง แผงคอนโซล รถยนต์  ป้องกันการแตกร้าว ซีดจางจากแสงแดดและช่วยป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้เกาะพื้นผิววัสดุ

ผลิตภัณฑ์เคลือบคอนโชล เบาะหนัง ไวนิลทุกชนิด ช่วยคืนความนุ่มนวล เงางามให้กับหนังแท้ทุกชนิด ด้วยส่วนผสมสารสกัดจากแตงกวา ว่านหางจระเข้ ให้ความชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติและปกป้องแสงแดดในเวลาเดียวกัน  มีส่วนผสมสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยให้ปลอดภัยต่อผิวคุณและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้ : 

ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อย จากนั้นเท ลงบนโฟม ทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นหนัง แผงคอนโซล ปล่อยไว้ให้แห้ง

4.สูตรสเปรย์เคลือบเงาสีรถ (Spray Silicone  Wax)

ประโยชน์และคุณสมบัติ:

สเปรย์เคลือบสีรถยนต์  เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสีรถยนต์ ใช้ทำความสะอาดและขจัดคราบสกปรกที่ฝังลึกภายในเนื้อสีพร้อมทั้งรักษาสีรถยนต์ให้เงางาม  และป้องกันรังสี UV ทำให้รถของท่าน ดูใหม่อยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์ดูแลสีรถยนต์ให้เงางามในขั้นตอนเดียวง่ายๆเพียงฉีดผลิตภัณฑ์หลังล้างรถหมาดให้ทั่วทั้งคัน แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง สีรถของคุณก็จะกลับมาเงางามเหมือนใหม่ในทันที ด้วยเทคโนโลยี OBAs ช่วยป้องกันรังสียูวี ความร้อนและทำให้รถคุณเงางามเป็นประกายอยู่เสมอ  ทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันเหนือชั้นผิวเว๊กซ์ คืนสีใหม่ให้กับรถยนต์ บำรุงรักษาหลังการเคลือบแก้ว

วิธีใช้ : 

ล้างรถยนต์ให้สะอาด  เขย่าขวดสเปรย์ให้เข้ากันก่อนใช้ แล้วสเปรย์ลงบนผิวรถยนต์ที่ต้องการ จากนั้นเช็ดให้เงาในเวลาเดียวกัน  ด้วยผ้าที่สะอาดหรือไมโครไฟเบอร์

5.สูตรน้ำยาสลายคราบฝังลึก ล้างห้องเครื่อง (Deep Cleanser for Engine Room)

ประโยชน์และคุณสมบัติ:

สเปรย์เคลือบสีรถยนต์  เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสีรถยนต์ ใช้ทำความสะอาดและขจัดคราบสกปรกที่ฝังลึกภายในเนื้อสีพร้อมทั้งรักษาสีรถยนต์ให้เงางาม  และป้องกันรังสี UV ทำให้รถของท่าน ดูใหม่อยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบฝังลึกสูตรเข้มข้นในขั้นตอนเดียว ทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้แชมพู ใช้น้ำน้อย ประหยัดเวลา เพียงฉีดลงบนพื้นผิวรถยนต์ที่มีคราบสกปรกต่างๆ จะสามารถสลายออกได้อย่างง่ายดาย ให้ความลื่นและลดแรงเสียดทาน ทำให้ผิวรถถูกปกป้องและเงางามในเวลาเดียวกัน

วิธีใช้ : 

ผสม กับน้ำสะอาดอัตราส่วน  1: 20 เท่า  แล้วฉีดพ่นบนผิวรถยนต์ที่มีคราบสกปรก รอให้คราบสลายสักครู่ เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ชุบด้วยน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้ง ควรทำความสะอาดรถเป็นส่วนๆไปและเช็ดคราบสกปรกด้วยผ้าสะอาดไปในทิศทางเดียวกัน  ไม่ควรถูวนเป็นวงกลม

เปิดอบรมหลักสูตรน้ำยาคาร์แคร์ (5 สูตร แถมอีก 1 สูตร)

จากปกติ 16,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่

Tel: 083-007-8589

Line ID: careandliving

Brand Manager

สถานที่อบรม : บจก.เค เอส คอสมิทอลโลจี ประเทศไทย             
305 ถ.ศรีสมาน ดอนเมือง ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สถานที่ใกล้เคียง: โรบินสันศรีสมาน, สน.ปากเกร็ด, รร.หอวังนนทบุรี, สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ลงทางด่วน ปากเกร็ดศรีสมาน

mustang car cover noah

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เครื่องมือเกษตรหมายถึงอะไร?