ปิดเมนู
หน้าแรก

อึ้ง!! ผลสอบชี้ นร.ไทยอ่อนภาษาอังกฤษที่ 62 โลก

เปิดอ่าน 479 views

อึ้ง!! ผลสอบชี้ นร.ไทยอ่อนภาษาอังกฤษที่ 62 โลก

นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา สมศ. พบตัวอย่าง ความสำเร็จของของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน ที่มีความสามารถส่งเสริมด้านวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนชาวไทยภูเขาที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์ในพื้นที่ให้มีความสามารถทางด้านภาษา เนื่องจากในปี 2559 เป็นปีที่การศึกษาไทยกำลังก้าวสู่การปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่

“คุณภาพของเด็กในปัจจุบัน นอกจากการพิจารณาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ แล้ว ยังมีตัวแปรสำคัญหนึ่งของการวัดคือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจากข้อมูลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปี 2558 เด็กไทย ได้คะแนนภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 23.44 จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 2 อันดับรั้งท้ายกับวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงจากข้อมูล EF (English Proficiency index) ปี 2015 เปิดเผยข้อมูลความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู่ลำดับที่ 62 ของโลกซึ่งอยู่ในกลุ่มระดับต่ำมาก ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ลำดับที่ 12 และมาเลเซีย อยู่ที่ 14 ซึ่งได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มระดับสูง” นายชาญณรงค์กล่าว

นายชาญณรงค์กล่าวอีกว่า ครูผู้สอนต้องมีความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความสามารถตามหลักสูตรกำหนด ตลอดจนครูผู้สอนจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบ เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

www.eduzones.comสนับสนุนเนื้อหา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อึ้ง!! ผลสอบชี้ นร.ไทยอ่อนภาษาอังกฤษที่ 62 โลก