ปิดเมนู
หน้าแรก

การสอบใบขับขี่แบบใหม่

เปิดอ่าน 3,874 views

การสอบใบขับขี่แบบใหม่

เงื่อนไขการสอบใบขับขี่แบบใหม่

เปลี่ยนกันไปแล้วสำหรับกฎเกณฑ์การสอบใบขับขี่แบบใหม่ โดยเริ่มทำการเปลี่ยนการสอบใบขับขี่มาเป็นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมาแล้ว

โดยในส่วนของการสอบภาคทฤษฎีนั้น ได้มีการเพิ่มจำนวนข้อสอบเป็น 50 ข้อ จากเดิมที่มีเพียง 30 ข้อ ซึ่งงานนี้ผู้ที่จะผ่านข้อเขียน ต้องสอบให้ได้ร้อยละ 90 หรือต้องทำได้ 45 ข้อ (ผิดได้แค่ 5 ข้อเอง T-T) โดยข้อสอบแบบใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ข้อ ใช้หมุนเวียนออกสอบในแต่ละรอบ แต่ก็ยังใจดีมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก ให้ประชาชนได้ศึกษาก่อนสอบด้วย โดยเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบกันได้ที่ http://apps.dlt.go.th/e_exam

ป้ายบังคับ

โดยมีข้อสอบในหมวดต่างๆ ดังนี้ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หมวดเครื่องหมายพื้นทาง หมวดป้ายบังคับ หมวดป้ายเตือน หมวดป้ายแนะนำ หมวดมารยาทและจิตสำนึก หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย หมวดการบำรุงรักษารถยนต์ หมวดรูปภาพจราจร หมวดการรับรู้สถานการณ์อันตราย

ขั้นตอนการดำเนินการนั้น ผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่ สามารถจองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ณ สำนักงานขนส่งในพื้นที่ใกล้เคียง ทางที่ดีสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 1584 หรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้เคียงโดยตรง ซึ่งก็จะมีขั้นตอนการสอบดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย – ทดสอบการมองเห็นสี, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง, ทดสอบปฏิกิริยาเท้า
 3. อบรม (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง)
 4. ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
 5. ทดสอบขับรถ
 6. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต / จ่ายใบขับขี่

ใครที่จะไปสอบใบขับขี่ใหม่ก็ต้องอ่านหนังสือ ทำการบ้านไปกันหน่อยนะ งานนี้ไม่ง่ายๆ แล้ว

 +++ข่าว สอบใบขับขี่แบบใหม่ ผ่านยาก+++

การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนต์

ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ 2522 แบ่งออกเป็น 10 ชนิดดังนี้

ชนิดที่ 1     ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว มีอายุ 1 ปี ได้แก่
                        – ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
                        – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
                        – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

ชนิดที่ 2     ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้แก่
                        – ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล มีอายุ 1 ปี

                        – ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ  

ชนิดที่ 3     ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ได้แก่
                        – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล มีอายุ 1 ปี

                        – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ  

ชนิดที่ 4     ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ มีอายุ 1 ปี

ชนิดที่ 5     ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ มีอายุ 1 ปี

ชนิดที่ 6     ใบอนุญาตขับรถจักรยนต์ ได้แก่
                        – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์   มีอายุ 1 ปี

                        – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ  

ชนิดที่ 7     ใบอนุญาตขับรถบดถนน มีอายุ 3 ปี

ชนิดที่ 8     ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ มีอายุ 3 ปี

ชนิดที่ 9     ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก(1) ถึง (8) เช่น รถใช้งานเกษตรกรรม มีอายุ 1 ปี

ชนิดที่10   ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ มีอายุ 1 ปี

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นสำหรับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน 90 ซีซีต้องมีอายุไม่ต่ำ กว่า 15 ปี บริบูรณ์)และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก การยื่นคำขอรับใบอนุญาตสำหรับผู้มีลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1, 2, 3 และ 4 ส่วนผู้มีลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมภาพถ่าย
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมภาพถ่าย
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม.   ซึ่งถ่ายไม่เกินหกเดือนจำนวน 2 รูป
               

**กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON – IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้าน ** ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ     ดังนี้

 • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุพร้อมภาพถ่าย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบใด ๆ
 • ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
 • ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนทำ ณ นครเจนิวา ค.ศ.1949
 • ใบอนุญาตขับรถซึ่งต่างประเทศออกให้และยังไม่สิ้นอายุ พร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งรับรองคำแปลโดยสถานทูตมาด้วย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ    

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. ทดสอบสายตาบอดสี
 3. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก , รอบเช้า 8.00-9.00 น. รอบบ่าย 13.00 น.
 4. เข้ารับการทดสอบสายตาบอดสีโดยให้อ่านสีในแผ่นทดสอบ
 5. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
 6. เข้ารับการทดสอบขับรถ
 7. เสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
 8. รอรับใบอนุญาต

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือรถยนต์สามล้อสาธารณะพร้อมบัตรประจำตัวผู้ขับร

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ ์และต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวหรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปีหรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ แล้วแต่กรณีอยู่แล้วตลอดจนต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตสำหรับผู้มีลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯให้ยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1, 2, 3 และ 4 ส่วนผู้มีลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด
หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี

หลักฐานประกอบคำขอ   

 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปีหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพหรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ แล้วแต่กรณี พร้อมภาพถ่าย
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่าย
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่าย
 4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน    

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
 3. รับหนังสือตรวจสอบความประพฤติและประวัติอาชญากร แล้วนำไปยื่นยัง สถานีตำรวจท้องที่ ที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่  เพื่อจัดพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติต่อไป
 4. กรณีผู้ขอรับเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้รับรองต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าโดยรับรองว่า ผู้ขอเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญามาก่อนแทนการพิมพ์ลายนิ้วมือได้

ผู้มีหนังสือรับรองความประพฤติมาแสดง สามารถเสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาตได้โดยทันที แต่สำหรับผู้ที่พิมพ์ลายนิ้วมือสอบประวัติและเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จะต้องรอผลการตรวจสอบประวัติว่า ไม่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย แล้วจึงจะชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตขับรถให้ ส่วนกรณีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้เสียค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตไปก่อนโดยไม่ต้องรอผล การตรวจสอบประวัติ แต่ต้องทราบผลก่อนการต่ออายุใบอนุญาตในคราวต่อไป

หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผู้มีประวัติ และขาดคุณสมบัติจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที กรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี แล้วแต่กรณีที่นำมาประกอบคำขอ สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้อง ทดสอบสายตาบอดสี และทดสอบข้อเขียนก่อน แต่ถ้าสิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องสอบขับรถในสนามทดสอบด้วย จึงจะออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้

โดยการทดสอบขับรถทุกชนิด (ยกเว้นรถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถบดถนน) ให้ทดสอบขับรถ จำนวน 3 ท่า จาก 7 ท่า (ตามความเหมาะสมของสนามทดสอบ) เมื่อสอบผ่านให้ถือเอกสารกลับไปยื่นเรื่องที่ส่งเอกสารขอใบอนุญาตตอนแรก และรอคิวทำบัตรได้ทันที

ชนิดใบอนุญาต

ฉบับละ (บาท)

อายุใบอนุญาต (ปี)

1

  ค่าคำขอ

5

2

  ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

500

1

3

  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

100

1

4

  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

500

5

5

  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

50

1

6

  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

250

5

7

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

300

3

8

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว

50

1

9

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

250

5

10

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนสาธารณะ

150

3

11

  ใบอนุญาตขับรถบดถนน

250

5

12

  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

250

5

13

  ใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

100

14

  การแก้ไขรายการ

50

15

  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

200

16

  ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ

200

17

  ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร , ผู้บริการ

100

18

  ใบแทนใบอนุญาตผู้ประจำรถ

30

 

цена растаможки авто из германии

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การสอบใบขับขี่แบบใหม่