World-livable-cities-2016-CONTENT

*จากทั้งหมด 140 อันดับ

*ประเมินโดย Economist Intelligence Unit ฝ่ายวิจัยของนิตยสาร The Economist

*ประเมินจากเกณฑ์ 5 ข้อที่ทำให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ ความมั่นคง ระบบประกันสุขภาพ การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม แล้วรวมเป็น 100 คะแนน

* Melbourne ได้คะแนนรวม 97.5 และครองอันดับ 1 มา 6 ปีแล้ว

ที่มา :cnn.com ,marketwatch.com

cr. marketeer