ปิดเมนู
หน้าแรก

เมาแล้วขับระวัง “เครื่องกักบริเวณ” ของจริง! ใช้จริง!

เปิดอ่าน 609 views

เมาแล้วขับระวัง “เครื่องกักบริเวณ” ของจริง! ใช้จริง!

ขาเที่ยวระวัง! เมาแล้วขับอาจเจอ“”ของจริง! ใช้จริง!
แฟนเพจศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร – บก.02 ได้เพจแพร่ภาพผู้ต้องหาความผิดฐานเมาแล้วขับ ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก สวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบ หรือจำกัดการเดินทาง อาณาเขตของผู้ถูกจำกัด จำนวน 19 ราย โดยระบุว่าเป็นมาตการของศาลแขวงนครสวรรค์ ที่ใช้สั่งคุมความประพฤติโดยใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์กับผู้กระทำผิดในคดี โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. เป็นเวลา 15 วัน

ทั้งนี้ มาตการดังกล่าวนั้นอาจดูเป็นเรื่องแปลกตา แต่อาจไม่แปลกใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ.2556 ซึ่งบัญญัติให้ศาลอาจมีคำสั่งให้จำคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจำกัดการเดินทาง และอาณาเขตของผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

โดย“อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”หมายความว่าเครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ติดตามตัว หรือที่ใช้สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วนอื่นใดของผู้ถูกจำกัด รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้ถูกจำกัดได้

ทั้งนี้ ในการบริหารงานยุติธรรมของหลายประเทศ ก็มีการใช้อุปกรณ์ในลักษณะนี้ใช้ติดตามตัวนักโทษ หรือผู้เคยต้องโทษรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมประพฤติเช่นกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานราชฑัณฑ์หรืองานคุมประพฤติ สามารถติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเฝ้าระวังได้ รวมถึงใช้ลดความหนาแน่นของผู้ต้องขังในเรือนจำ

ขอขอบคุณมติชนออนไลน์ ผู้สนับสนุนเนื้อหา

safari отзывы

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เมาแล้วขับระวัง “เครื่องกักบริเวณ” ของจริง! ใช้จริง!