ปิดเมนู
หน้าแรก

10 โรคมะเร็งที่ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาได้ ไม่ต้องจ่ายเอง

เปิดอ่าน 237 views

10 โรคมะเร็งที่ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาได้ ไม่ต้องจ่ายเอง

          

ป่วยเป็นมะเร็งจะใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งได้หรือไม่ ในกรณีที่ป่วยโรคร้ายแรงเช่นนี้สิทธิประกันสังคมจะครอบคลุมและช่วยรักษามะเร็งได้ไหม มาหาคำตอบกัน

          

โรคมะเร็งเป็นโรคที่คนไทยป่วยกันมากขึ้น และมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งก็อย่างที่รู้ว่าการรักษาโรคมะเร็งจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก และเป็นการรักษาที่ต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นหากมีสิทธิของประกันใด ๆ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาโรคมะเร็งในส่วนนี้ได้ แล้วสำหรับคนที่มีแต่ประกันสังคมล่ะ สิทธิประกันสังคมจะรักษามะเร็งได้หรือไม่ ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ชี้แจงไว้ดังนี้ค่ะ

         

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ซึ่งจะต้องให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้

 

          1. โรคมะเร็งเต้านม 
          2. โรคมะเร็งปากมดลูก 
          3. โรคมะเร็งรังไข่ 
          4. โรคมะเร็งโพรงจมูก 
          5. โรคมะเร็งปอด 
          6. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
          7. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
          8. โรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี
          9. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
          10. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 
          

กรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 10 ชนิดดังกล่าว ก็ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งได้ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต้นสังกัด ซึ่งกรณีที่ต้องให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษา และ/หรือยารักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย ต่อปี

          ทั้งนี้การใช้สิทธิประกันสังคมก็มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดคือ

        

– ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ซึ่งสถานพยาบาลจะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

        

– สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้น มีค่าใช้จ่ายในด้านบริการอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม

        

– หากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ จะทำการส่งตัวไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Supra  Contractor) โดยผู้ป่วยจะต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
 
        

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

กล่าวโดยสรุปก็คือ การรักษาโรคมะเร็งสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ 10 โรคมะเร็งตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลที่ขึ้นใช้สิทธิประกันสังคมไว้ ทว่าหากเป็นอาการป่วยที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 10 โรคมะเร็ง ผู้ประกันตนก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโรงพยาบาลต้นสังกัดนั้น ๆ ด้วย 

ส่วนในกรณีที่ต้องการรักษามะเร็งโดยใช้สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลอื่นที่เราไม่ได้ขึ้นใช้สิทธิประกันสังคมไว้ กรณีนี้ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดไปถึงโรงพยาบาลที่มีความจำนงจะเข้ารับการรักษานะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประกันสังคม 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 10 โรคมะเร็งที่ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาได้ ไม่ต้องจ่ายเอง