ปิดเมนู
หน้าแรก

ไวรัสโคโรนา: 7 วิธีเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ต้าน “โควิด-19”

เปิดอ่าน 3 views

ไวรัสโคโรนา: 7 วิธีเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ต้าน “โควิด-19”

การเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น (Social Distancing) เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ แต่จะต้องทำอย่างไรบ้าง  มีวิธีง่ายๆ จาก อาจารย์ แพทย์หญิงรพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากทุกๆ คนให้ลองทำตามกันในช่วงนี้


Social Distancing คืออะไร?

Social Distancing แปลตรงตัวคือ การรักษาระหว่างในสังคม กล่าวคือ การงดพบปะพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในสังคม ทั้งในเชิงจำนวน และระยะเวลา (ไม่พบปะกับคนจำนวนมากในคราวเดียว และไม่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นนานเกินไป) ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แพร่เชื้อไวรัสให้กับคนอื่นๆ ใกล้เคียง ดังจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐ และเอกชนรณรงค์ให้คนที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปพบปะพูดคุยกับคนภายในเป็นเวลา 14 วัน (ระยะฟักตัว)จึงช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสได้


7 วิธีเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ต้านโควิด-19

  1. ยืน นั่ง ห่างกัน 1.5-2 เมตร
  2. งดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ที่ทำงาน ร้านอาหาร สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือสถานบันเทิงต่างๆ
  3. รับประทานอาหารที่เป็นชุด สำหรับกินคนเดียว หลีกเลี่ยงการร่วมสำรับกับผู้อื่น
  4. เปลี่ยนระบบการทำธุรกิจโดยใช้ทางออนไลน์ และติดต่อทางโทรศัพท์เป็นหลัก หรือปรับเวลาการมาทำงานให้ยืดหยุ่น
  5. หันมาเรียนออนไลน์แทนการเรียนในชั้นเรียน และเลี่ยงการจัดประชุมใหญ่ที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก
  6. จัดให้จองหนังสือออนไลน์ในห้องสมุด หรืออ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
  7. ลดความหนาแน่นในลิฟท์ด้วยการใช้เฉพาะจำเป็น เน้นการเดินขึ้นลงบันใดแทนให้ได้มากที่สุด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ไวรัสโคโรนา: 7 วิธีเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ต้าน “โควิด-19”