ปิดเมนู
หน้าแรก

อยาก E.Q.สูงต้องมาดู! 5 เทคนิค การพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์

เปิดอ่าน 416 views

อยาก E.Q.สูงต้องมาดู! 5 เทคนิค การพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่า นอกจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการคิดคำานวณ ที่เรียกว่า I.Q. แล้ว คนเราควรมีความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรียกว่า E.Q.ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

thinkhealth-4

 

ผู้ที่มี E.Q. (Emotional Quotient) สูงจะมีพลังใจที่ดี พึ่งพาตนเองได้ มีความเป็นอิสระ สามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ สามารถทำได้โดยใช้เทคนิค ดังต่อไปนี้

thinkhealth-2

รู้ทัน
ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองบ่อยๆ บอกกับตัวเองได้ว่าขณะนี้กำลังรู้สึกอย่างไรและรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น

จัดการอารมณ์ตนเอง
เมื่อเกิดอารมณ์เชิงลบ เช่น หงุดหงิด ไม่พอใจเทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)เศร้าเสียใจ ให้รู้เท่าทันอารมณ์และหาวิธีจัดการที่เหมาะสม

เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น
ให้ความใส่ใจ สนใจต่อความรู้สึกผู้อื่น รวมทั้งตอบสนองให้รู้ว่าเข้าใจ เห็นใจ

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
ทบทวนสิ่งที่สำคัญต่อชีวิต หาประโยชน์จากอุปสรรค มองโลกในแง่ดี สร้างความหมายในชีวิตและให้กำลังใจตนเอง

รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์52 ข้อ มีทั้งสำหรับผู้ใหญ่ อายุ 18-60 ปี และสำหรับวัยรุ่น อายุ 12-17 ปี ผู้ที่สนใจสามารถทำแบบทดสอบฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลมนารมย์ www.manarom.com

เครดิตจาก นิตยสารHealth Channelฉบับเดือนสิงหาคม 2016
อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ www.mbookstore.com

ThinkHealth-5

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อยาก E.Q.สูงต้องมาดู! 5 เทคนิค การพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์