ปิดเมนู
หน้าแรก

รู้หรือไม่? สัญลักษณ์บนป้ายจราจรมีความหมายอย่างไรบ้าง

เปิดอ่าน 643 views

รู้หรือไม่? สัญลักษณ์บนป้ายจราจรมีความหมายอย่างไรบ้าง

ครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอสัญลักษณ์ป้ายจราจรไปแล้วส่วนนึงและวันนี้เรายังมีสัญลักษณ์แบบอื่นมาให้ดูและให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรอีกครั้ง  เพื่อเพื่อนๆทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนควรรู้ว่าเครื่องจราจรมีความหมายอย่างไรกันบ้าง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบบนท้องถนน

45d-1

 
 

ป้ายจราจรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

– ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด

– ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ/หรือสัญลักษณ์

r36

 • พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน

r11

 • ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทาง รอบวงเวียนไปก่อน   ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

r40

 • ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย

r39

 • ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

r6

 • ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว

r4

 • ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย

r12

 • ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย 

r10

 • ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย

r9

 • ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว

r7

 • ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

r13

 • ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด

r31

 • ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น “เมตร” ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

r33

 • ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r30

 • ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน”ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r32

 • ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่า ที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วดมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น

r5

 • ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น

r34

 • ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

r35

 • ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

r38

 • ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รู้หรือไม่? สัญลักษณ์บนป้ายจราจรมีความหมายอย่างไรบ้าง