ปิดเมนู
หน้าแรก

พลังการเงินของคนไทยอยู่ระดับเสี่ยง

เปิดอ่าน 403 views

พลังการเงินของคนไทยอยู่ระดับเสี่ยง

พลังการเงินของคนไทยอยู่ระดับเสี่ยง

พลังการเงินของคนไทยอยู่ระดับเสี่ยง

บริการ K-Expert โดย ธนาคารกสิกรไทย ระบุ 3 พฤติกรรมของคนไทยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงิน “พึ่งเงินฝาก-ไม่สนความเสี่ยง-ไม่วางแผนชีวิตเกษียณ” พร้อมออก “K-Expert Money Hero” เครื่องมือวัดพลังการเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นอีกแรงในการกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญของการจัดการเงินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดี

นายบุนชาน กุลวทัญญู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการไทย ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตของทุกๆ คนคือ ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งปัญหาของคนไทยในปัจจุบันนี้คือ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักว่า ในแต่ละช่วงอายุของชีวิตที่เปลี่ยนแปลง จะมีค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ คนยุคปัจจุบันยังมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เรียกว่า “Sandwich Generation” คือ ถูกขนาบด้วยความรับผิดชอบที่ต้องเลี้ยงดูแลคนในครอบครัวทั้งบุตรและบุพการี ทำให้หลายครอบครัวกำลังเผชิญกับภาระหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่มีเงินสำรองสำหรับภาวะฉุกเฉินอย่างจำกัด และที่สำคัญมีเงินไม่เพียงพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณ

ทั้งนี้ บริการที่ปรึกษาด้านการเงิน K-Expert โดย ธนาคารกสิกรไทย ได้สรุปพฤติกรรมด้านการเงินส่วนบุคคลของคนไทย ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการดำรงชีวิต ได้แก่

1) พึ่งพาการฝากเงินออมทรัพย์เป็นหลัก ปัจจุบันสัดส่วนตัวเลขบัญชีเงินฝากในประเทศไทย มีจำนวน 87 ล้านบัญชี แต่มีจำนวนบัญชีกองทุนรวมแค่ 4.4 ล้านบัญชี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่สะสมสินทรัพย์ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ในเชิง Passive Income หรือการให้เงินทำงาน แต่กลับจะด้อยค่าลงเรื่อยๆ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปจะนำเงินออกมาซื้อของได้จำนวนที่น้อยลง

2) ไม่มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง สถิติของสมาคมประกันชีวิตไทยระบุว่ามีคนไทยเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง โดยหลายคนยังติดกับความคิดที่ว่า ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เช่น ประสบอุบัติเหตุจนพิการ เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง

3) ความสนใจต่อการวางแผนเกษียณยังต่ำมาก ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งประชากรสูงวัยกาลังเพิ่มจานวนมากขึ้น ในขณะที่อัตราภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรในภาพรวมน้อยลง แม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเก็บออมเงิน แต่โดยรวมจะเป็นไปเพื่อการใช้จ่ายในระยะสั้น อาทิ ที่พักอาศัย การศึกษา และการเดินทาง เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วยังไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

จากการศึกษาของ K-Expert พบว่า กลุ่มที่ใกล้วัยเกษียณคืออายุ 40 ปีขึ้นไปนั้น พบว่า

• ร้อยละ 33 เท่านั้นที่มีเงินเพียงพอจะเกษียณได้ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเกิน 50,000 บาท และสามารถออมเงินได้เดือนละ 33,000 บาท
• ร้อยละ 58 อยู่ในระดับที่ไม่แน่นอนว่าจะมีเงินเพียงพอกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 36,000 บาท และออมเงินได้เดือนละ 17,000 บาท
• และอีกร้อยละ 9 เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับชีวิตเกษียณ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาทและยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการวางแผนเกษียณ นั่นก็คือ ระบบการออมเพื่อเกษียณยังไม่เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ หากพิจารณาจากเครื่องมือการออมที่สำคัญอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) แล้วพบว่าจำนวนผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณ 3 ล้านราย ครอบคลุมกำลังแรงงานในประเทศเพียงร้อยละ 7.37 ส่วนจำนวนบัญชีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4 แสนบัญชี ครอบคลุมกำลังแรงงานในประเทศแค่ร้อยละ 1.07 เท่านั้น

บริการ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำเครื่องมือวัดพลังการเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวเองชื่อ “K-Expert Money Hero” ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็จะประเมินสถานะการเงินได้แล้ว เป็นเกมที่จะให้ความสนุกคู่ไปกับความรู้ ผู้ใช้งานเลือกตัวละครที่ชอบซึ่งจะปรับเปลี่ยนชุดเกราะและอาวุธ (เลเวลอัพ) ไปตามความแข็งแกร่งทางการเงิน 5 ด้านสำคัญ

• การออม เป็นพลังความว่องไว ยิ่งออมเยอะก็ยิ่งสร้างความมั่งคั่งได้เร็ว
• เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน เป็นพลังต้านทาน ช่วยให้เรามีเงินก้อนใช้จ่ายในยามจำเป็นโดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใคร เงินส่วนนี้ได้แก่ สินทรัพย์สภาพคล่องสูงความเสี่ยงต่ำต่างๆ เช่น เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน หรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่มองว่าจะแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย
• การป้องกันความเสี่ยงหรือการประกันภัย เป็นพลังป้องกัน ไม่ให้ภัยต่างๆ เข้ามากระทบสถานะการเงินของเรา เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เป็นต้น
• การลงทุน เป็นพลังโจมตี คือการสร้างความมั่งคั่งให้งอกเงยขึ้นจากการลงทุนที่เหมาะสม ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• การออมเพื่อเกษียณ เป็นพลังสร้างคุณภาพชีวิต ช่วยให้มีความสุขและมั่นคงในยามเกษียณ

การวิเคราะห์และคำแนะนำของ K-Expert Money Hero เป็นการแสดงผลครั้งเดียวจบ ไม่มีการบันทึกข้อมูลใดๆ ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถสบายใจได้ว่าข้อมูลที่ระบุไว้จะเห็นเฉพาะส่วนตัวเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้เครื่องมือนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ www.askkbank.com/K-ExpertMoneyHero สามารถใช้งานได้ทั้งแบบแล็บท็อปและสมาร์ทโฟน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พลังการเงินของคนไทยอยู่ระดับเสี่ยง