ปิดเมนู
หน้าแรก

ข้อควรรู้ “นักกฎหมายรุ่นใหม่” ปรับตัวอย่างไร ถึงเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

เปิดอ่าน 279 views

ข้อควรรู้ “นักกฎหมายรุ่นใหม่” ปรับตัวอย่างไร ถึงเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

นักกฎหมาย เป็นหนึ่งในฝันของใครๆหลายๆคนซึ่งการเป็นนักกฎหมายนั้นไม่ยาก แต่เป็นนักกฎหมายที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามโลกให้เป็นและให้ทันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรรู้เป็นอย่างยิ่ง

นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ ต้องมีลักษณะ ก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลซึ่งนักกฎหมายมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ และนักกฎหมายที่ดีควรที่จะสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไข ปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างความเป็นธรรมในสังคม  รู้จักฟังและเข้าใจสังคมและศาสตร์อื่นๆ  จึงเป็นนักกฎหมาย ที่สังคมไทยและสังคมโลกต้องการในยุคนี้

โดยนักกฎหมายยุคใหม่นั้นควรมีข้อปฏิบัติทั้ง 7 ประการประกอบด้วย

-มีความทันสมัย

-น่าไว้วางใจ

-มีทักษะด้านการสื่อสาร

-มีความคิดก้าวหน้า

-มีความเข้าใจบริบทสังคม

-มีความรู้ด้านการผลิต ยุคไทยแลนด์ 4.0

-ตระหนักถึงปัญหาของสังคม

โดยนักกฎหมายในยุคนี้นั้น ไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ของโลก แต่จำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับการประเมินความเสียหายแบบสมเหตุสมผลด้วย รวมถึงพิจารณาบริบททางสังคมประกอบกัน เพื่อช่วยให้สังคมเกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม   ลดปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

ให้นักกฎหมายต้องถอดหมวกของความเป็นนักกฎหมายบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์ ความยืดหยุ่นและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น  ถ้าเรามัวแต่ยึดสิทธิและอำนาจที่เรามีอยู่ ก็จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเราให้ไปสู่ความสำเร็จหรือการเป็นนักกฎหมายที่ดี

ปัจจุบันการเรียนวิชาทางนิติศาสตร์ นั้นมีหลักสูตรที่สามารถเข้ากับโลกและยุคสมัยนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนจะเน้นกฎหมายเทคโนโลยี กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้หลักหรือคอนเซ็ปต์ในภาพรวม รู้ลึกในบางเรื่อง เพื่อสามารถไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไป ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ ได้เห็นของจริงนอกตำรา นอกห้องเรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นไปของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงแก้ไขการวัดผลนักศึกษานอกเหนือจากข้อเขียนแบบที่ผ่านมา แต่เสริมการทำงาน ทำกิจกรรม ทำรายงานเป็นทีม เพื่อลดปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการเรียน และปรับหลักสูตรของ นักกฎหมาย ให้เข้ากับยุคและสมัยเพื่อที่จะก้าวสู่ยุคใหม่ในการปฏิบัติตนเป็นนักกฎหมายที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดยทั้งหมดนี้เป็นการสรุป จากการสัมมนา การสรรค์สร้างนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่สู่สังคมไทยและสังคมโลก’ ภายใต้หัวข้อ นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ

เรียกได้ว่าเป็นการสร้างแนวคิดและการสร้างนักกฎหมายยุคใหม่ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับยุคและสมัย

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ข้อควรรู้ “นักกฎหมายรุ่นใหม่” ปรับตัวอย่างไร ถึงเข้าใจการเปลี่ยนแปลง