ปิดเมนู
หน้าแรก

การแจ้งไม่ใช้รถต้องทำอย่างไรบ้าง?

เปิดอ่าน 113 views

การแจ้งไม่ใช้รถต้องทำอย่างไรบ้าง?

     รถที่ไม่ได้ใช้งานไม่ว่ากรณีรถหาย หรือรถเสียจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ควรแจ้งไม่ใช้รถกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกเก็บภาษีประจำปี มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

     การแจ้งไม่ใช้รถ ทำได้ใน 2 กรณี ได้แก่

  1. แจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว มีอายุ 2 ปี สำหรับรถชำรุดแต่สามารถซ่อมแซมเพื่อกลับไปใช้งานต่อได้
  2. แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป สำหรับรถหายหรือชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

     เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

  1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. แผ่นป้ายทะเบียนรถ
  4. แบบคำขอแจ้งไม่ใช้รถ กรอกรายการและลงลายมือชื่อ
  5. หนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

     ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

  1. ยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถ พร้อมหลักฐานและแผ่นป้ายทะเบียนรถ
  2. ชำระค่าธรรมเนียม
  3. รับใบเสร็จรับเงิน และใบคู่มือจดทะเบียนรถ

 

Cr. auto.sanook.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การแจ้งไม่ใช้รถต้องทำอย่างไรบ้าง?