ปิดเมนู
หน้าแรก

การเปลี่ยนนามสกุล หรือตั้งนามสกุลใหม่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 5 views

การเปลี่ยนนามสกุล หรือตั้งนามสกุลใหม่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การเปลี่ยนนามสกุล บ้างก็เปลี่ยนเพื่อความเป็นมงคล เปลี่ยนด้วยเรื่องของความเชื่อ หรือเปลี่ยนด้วยเหตุผลส่วนตัวก็มี ซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนนามสกุล หรือตั้งนามสกุลขึ้นมาใหม่ แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

โดยในวันนี้  เราก็เลยจะพาเพื่อนๆ มาดูวิธีการเปลี่ยนนามสกุล และ การตั้งนามสกุลใหม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและจะมีชื่อรองด้วยก็ได้

 • ชื่อตัว คือ ชื่อประจำตัวบุคคล
 • ชื่อรอง คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว
 • ชื่อสกุล คือ ชื่อประจำวงศ์สกุล

การขอจดทะเบียนนามสกุล มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
 2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
 3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
 4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
 5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
 6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า ” ณ ” นำหน้าชื่อสกุล
 7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

เอกสารประกอบการเปลี่ยนนามสกุล

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี)

ขั้นตอนการเปลี่ยนนามสกุลใหม่

 1. ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 3. นายทะเบียนท้องที่ส่งเรื่องราวการขอจดทะเบียนชื่อสกุลไปตามลำดับจนถึงนายทะเบียนกลาง
 4. นายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วแจ้งผลกลับไปจังหวัด เพื่อแจ้งนายทะเบียนท้องที่แจ้งให้ผู้ขอทราบ
 5. กรณีที่นายทะเบียนกลางอนุมัติ นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 6. เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือสำคัญดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน

สิ่งที่ต้องทำหลังจากเปลี่ยนนามสกุล

 • เปลี่ยนนามสกุล โฉนดที่ดิน
 • เปลี่ยนนามสกุล ใบขับขี่
 • เปลี่ยนนามสกุล ประกันสังคม
 • เปลี่ยนนามสกุล บัญชีธนาคาร
 • เปลี่ยนนามสกุล บัตรเครดิต
 • เปลี่ยนนามสกุล กรมธรรม์ประกัน
 • เปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนรถ (เจ้าของรถ)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การเปลี่ยนนามสกุล หรือตั้งนามสกุลใหม่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง